AKREDITOVANÉ SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

Popredný partner pre overovanie teplotných aktivít v zariadeniach s regulovanou teplotou

Validácie

Relevantné overovanie zásadných parametrov v zdravotníckych zariadeniach.

Teplotné mapovanie

Teplotné mapovanie skúma funkciu udržiavania teplotného rozsahu v zariadeniach s regulovanou teplotou.

Kontroly účinnosti

Kontrola účinnosti sa vykonáva z ohľadom na schopnosť zahubiť všetky životaschopné organizmy po absolvovaní sterilizačného procesu.

RIEŠENIA NA MIERU

Nevyhnutnou súčasťou v širokom spektre špecifických procesov je vytvoriť individuálny prístup pre každého zákazníka.

NEMOCNICE

FARMÁCIA

SKLADY

LABORATÓRIA

Oblasti pôsobenia

Sterilizácia

Akreditovaná skúška fyzikálnych parametrov (teplota, tlak)

Skladovanie liekov

Validácia teplôt zariadení s regulovanou teplotou

Teplotné mapovanie

Dodržanie teplotného reťazca

Akreditácia

Vrcholom odbornosti v segmente je legitímne osvedčenie o akreditácií, ktoré preukazuje najvyšší stupeň dôveryhodnosti a garancie v celkový proces od začiatku kontroly až po rezultát.

Osvedčenie o akreditácií

Merania zdravotníckych zariadení prebiehajú presne kalibrovanou meracou technikou, ktorá spĺňa najprísnejšie technické normy.

Je veľmi dôležité, aby ste mali istotu, že špecifický proces zariadenia spĺňa normatívu danú vyhláškou a zároveň výrobcom dané kritéria.

Výstupom validácie je právoplatný protokol, ktorý preukazuje, že proces prebieha, tak ako sa predpokladá.

Spolupracujeme

kontakt

SLOVbiz s.r.o.

AKREDITOVANÉ SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

Reg. No.: 606/S-394