Sterilizácia

validácia sterilizátora

Základný pilier ochrany zdravia

Sterilizácia zdravotníckych pomôcok predstavuje kľúčový proces ovplyvňujúci aspekty, ktoré priamo interferujú na zdravie a životy pacientov. Skúšobné laboratórium SLOVbiz je jediný slovenský dodávateľ, ktorý zaisťuje akreditované merania sterilizačného procesu za cieľom posúdenia jeho správnosti v zmysle platných noriem a právnych predpisov podľa ustanovení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Riešenia pre sterilizátory

Parné / Autoklávy

autokláv

Horúcovzduchové

horúcovzduchový sterilizátor

Sterilizácia

Zameranie

Akékoľvek zariadenie využívajúce sterilizáciu

Oddelenie centrálnej sterilizácie

Oddelenia centrálnej sterilizácie

Denne spracuje nespočetné množstvo zdravotníckych pomôcok pre celé zdravotnícke zariadenie.

ambulancie

Ambulancie

Ambulancie vybavené sterilizačnými zariadeniami sú sebestačné v oblasti sterilizácie zdravotníckych pomôcok.

iné

Iné oddelenia, kliniky a sály

Dnes je sterilizácia už neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek oddelenia využívajúceho sterilné zdravotnícke pomôcky. 

Potrebujete pomôcť

FAQs

Najčastejšie otázky z praxe

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v paragrafe 12 Sterilizácia, dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov hovorí jasne, že prevádzkovateľ zodpovedá za správnosť sterilizačného procesu. Zároveň druhým dychom dodávame, že jediný právoplatný spôsob ako overiť správnosť sterilizačného procesu je jeho validácia Akreditovaným skúšobným laboratóriom.

Validácia kontroluje kľúčové parametre, ktoré vo finálnom dôsledku spôsobujú vyhubenie všetkých životaschopných organizmov na nástrojoch a pomôckach. Validácia s veľkou presnosťou odhaľuje akúkoľvek nezrovnalosť od vopred stanovených kvalitatívnych požiadaviek, ktorá môže mať za následok neželaný výsledok ohrozujúci zdravie pacientov.

Validáciou sterilizačného procesu prevádzkovateľ získa istotu, že špecifický proces je schopný spĺňať potrebné náležitosti na svoju spoľahlivú prevádzku. V neposlednom rade výstupom validácie Akreditovaného laboratória SLOVbiz je právoplatný protokol, ktorému dôverujú kontrolné orgány Slovenskej republiky a zahraničné inštitúcie. Protokol slúži na právne účely a je nespochybniteľný.

Obsah validácie sterilizačného procesu zahŕňa kontrolu a záznam celého procesu sterilizácie od predsterilizačnej fázy až po fázu sušenia. Na základe nameraných údajov identifikujeme jednotlivé premenné podľa normovaných požiadaviek.

Máte akékoľvek otázky ohľadne validácie sterilizácie?

Neváhajte sa na nás obrátiť

kontakt

SLOVbiz s.r.o.

AKREDITOVANÉ SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

Reg. No.: 606/S-394